TOPI - trivsel, forældreinddragelse og overgange

Trivselsarbejdet

Trivselsskemaet anvendes af alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skole, SFO, Ungdomsskolen og klubberne 3 gange om året. Første gang i januar, dernæst i april og sidste gang i oktober.

Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel. Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en række udviklingspsykologiske kriterier: Børnene opdeles herefter i henholdsvis grøn, gul eller rød position.

Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene/klassen, børnegruppen etc. og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem kolleger/de voksne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes.

Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første `undren´, på de signaler på eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.

Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel. Det sete afhænger som bekendt af øjnene der ser, og af den kontekst og de relationer børnene og vi- de voksne- indgår i.

En anden vigtig pointe og forskningsbaseret viden er, at det er den systematisk planlagte og kontinuerlige anvendelse af Trivselsskemaet, der giver resultater.

Se mere her. Bl.a. trivselsskemaerne:

http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats/Trivselsskemaer

 

Forældreinddragelse og involvering:

Der er i forbindelse med Tidlig opsporing og indsats et særligt fokus på at inddrage forældrene som en ressource fra første færd i forhold til et barn. Forældrene er en afgørende faktor og betydningsfuld ressource i at lykkes med en tidlig indsats og inklusion, i at lykkes med at hjælpe et barn i vanskeligheder og mistrivsel.

Samarbejde med forældrene er en forudsætning for at kunne forstå barnets evt. signaler på manglende trivsel. De skal ikke blot inddrages og høres, de skal være aktive samarbejdspartnere, som også kan bidrage til løsningen af eventuelle problemer. Forældrene er uundværlige samspilspartner, både når barnets adfærd skal forstås i dets sociale sammenhæng i familie, skole, institution mm. og når der efterfølgende skal findes handlemuligheder.

Formålet med forældreinddragelsen er at gøre forældre til aktive samarbejdspartnere med de professionelle, at fastholde forældreansvaret og at forebygge de ekskluderende processer, der let kan sættes i gang med negative holdninger overfor et kommende samarbejde og som en konsekvens heraf.

Såfremt et barn/børn drøftes i møder mellem de professionelle omkring et barn skal det så vidt muligt ske med deltagelse af forældrene eller med deres accept, og de deltager dermed eventuelt også i tværfaglige møder og andre møder om deres børn. Det betyder bl.a. at når de professionelle har lavet trivselsundersøgelser – anvendt Trivselsskemaet - og drøftet trivselsvurderingen med kolleger og et barn er i gul eller rød position, så skal forældrene herfra inddrages.

http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats/Foraeldreinddragelse

Overgange

Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes mellem de fagprofessionelle, har stor betydning for barnets overgang fra en institution til en anden og for barnets trivsel og gode start `det nye sted´. Desuden har samarbejdet stor betydning for, at vigtig viden om barnet ikke går tabt.

For at sikre at alle børn får den bedst mulige overgang fra en institution til en anden, og for at sikre at vigtig viden ikke går tabt i overgange, er der i Viborg Kommune udviklet en fælles overgangsmodel og et fælles overgangsskema.

Overgangsmodellen og overgangsskemaet anvendes hver gang et barn skifter fra sundhedsplejen til dagpleje og vuggestue, fra dagpleje og vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole og SFO. Overgangsmodellen beskriver rammen for hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne ved barnets overgang fra et sted til det næste.

Overgangsskemaet udfyldes i en dialog mellem forældre og de professionelle og skal være med til at sikre at relevant viden om barnet bringes med ind i den nye sammenhæng.

Alle forældre/børn inviteres til at deltage i en overgangssamtale, hver gang barnet skifter fra en institution til en anden.

Se mere her: bl.a. overgangsmaterialet: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats/Overgange